Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej)

Polityka anulowania

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,

– w którym Państwo lub Państwa partner odstąpili od niniejszej umowy.

– w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszliście lub weszliście w posiadanie towarów, jeżeli zamówiliście jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub będą dostarczone jednolicie;

– w dniu, w którym

– w dniu, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru lub weszła w posiadanie ostatniego towaru, jeżeli zamówiłeś kilka towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one dostarczane osobno;

– w dniu, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem

– w dniu, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki, jeśli użytkownik zamówił towary, które są dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Freunde gesunder Lebensart, Dorfstraße 63 b/2, 6241 Radfeld, nr tel.: +43 660 6413 331, adres e-mail: info@stucco-naturale.com)w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co nie jest jednak obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami z powodu tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że towary zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy odesłać lub przekazać nam na adres Weinberg 23, 6250 Kundl, Austria bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które mogą być wysłane paczką pocztową oraz bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które nie mogą być wysłane paczką pocztową.

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko w przypadku, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonowania.

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów.

Przyczyny wyłączenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów

– o dostarczanie towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma ich indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
– o dostarczanie towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony;
– dostarczania napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostarczenie nie może nastąpić przed upływem co najmniej 30 dni od zawarcia umowy i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– dostarczania gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa wcześniej w przypadku umów

– o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli ich pieczęć została zdjęta po dostarczeniu;
– o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami;
– o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli ich pieczęć została zdjęta po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo w przypadku umów


Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij i odeślij ten formularz)

– Do Freunde gesunder Lebensart, Dorfstraße 63 b/2, 6241 Radfeld, adres e-mail: info@stucco-naturale.com :

– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/
świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/odebrane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów).

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zawiadomienia w formie papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.