Ogólne warunki i informacje dla klientów

I. Warunki Ogólne

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów zawieranych z nami jako usługodawcą (Freunde gesunder Lebensart) za pośrednictwem strony internetowej www.stucco-naturale.com. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwiamy się włączeniu jakichkolwiek własnych warunków, z których możesz korzystać.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Umieszczając dany produkt na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyka online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w “koszyku zakupów”. Użytkownik może wywołać “koszyk zakupów” za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.
Po kliknięciu przycisku “Do kasy” lub “Przejdź do zamówienia” (lub podobnego oznaczenia) i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną ostatecznie wyświetlone jako przegląd zamówienia.

Jeśli użytkownik korzysta z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) jako metody płatności, zostanie przekierowany na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Ostatecznie dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego.

Przed wysłaniem zamówienia użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia danych w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (również za pomocą funkcji “wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.

Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku (“zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, “kup” / “kup teraz”, “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, “zapłać” / “zapłać teraz” lub podobne oznaczenie), użytkownik deklaruje prawnie wiążące przyjęcie oferty, w wyniku czego umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje prośby o przygotowanie oferty nie są dla Ciebie wiążące. Wiążącą ofertę złożymy użytkownikowi w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną), którą użytkownik może zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie podano inny termin).

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W związku z tym należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest on blokowany przez filtry SPAM.

§ 3 Indywidualnie zaprojektowane towary

(1) Użytkownik jest zobowiązany do przekazania nam odpowiednich informacji, tekstów lub plików wymaganych do indywidualnego zaprojektowania towarów za pośrednictwem systemu zamówień online lub pocztą elektroniczną najpóźniej niezwłocznie po zawarciu umowy. Należy przestrzegać naszych ewentualnych specyfikacji dotyczących formatów plików.

(2) Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do nazwy, prawa do znaku towarowego) lub narusza obowiązujące przepisy. Użytkownik wyraźnie zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń dochodzonych w związku z tym przez osoby trzecie. Dotyczy to również kosztów zastępstwa prawnego wymaganego w tym kontekście.

(3) Nie sprawdzamy przesyłanych danych pod kątem poprawności treści i w tym zakresie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy.

§ 4 Zawarcie umowy na kursy

(1) Przedmiotem umowy jest zapewnienie kursów.

Nasze oferty w Internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(2) Twoje zapytania dotyczące przygotowania oferty są dla Ciebie niewiążące. Wiążącą ofertę złożymy użytkownikowi w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną), którą użytkownik może zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie podano inny termin).

(3) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W związku z tym należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest on blokowany przez filtry SPAM.

§ 5 Realizacja kursów

(1) Kursy w formie opisanej w odpowiednich ofertach są realizowane w uzgodnionych terminach.

(2) O ile realizacja kursów jest uzależniona od liczby uczestników, minimalna liczba uczestników jest określona w danej ofercie.
Jeśli minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, poinformujemy Cię na piśmie (np. e-mailem) co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu, że zarezerwowany kurs nie odbędzie się. W takim przypadku wszelkie już świadczone usługi zostaną niezwłocznie zwrócone.

(3) W przypadku odwołania pojedynczego wydarzenia z powodu krótkotrwałej nieobecności instruktora kursu spowodowanej chorobą lub z innego ważnego powodu, już wykonane usługi zostaną niezwłocznie zwrócone.
W przypadku wydarzeń składających się z kilku terminów, jeśli termin zostanie odwołany z powodu krótkotrwałej nieobecności instruktora z powodu choroby lub innego ważnego powodu, odwołany termin zostanie odrobiony w innym terminie.

(4) W związku z korzystaniem z pomieszczeń i obiektów kursu, użytkownik musi przestrzegać regulaminu obowiązującego w danym miejscu. Uczestnik musi stosować się do naszych instrukcji lub instrukcji instruktora kursu.

§ 6 Uczestnicy zastępczy

Uczestnik może wyznaczyć zastępcę w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu. Zmiana rezerwacji nie wiąże się z żadnymi kosztami