Instrukcja przetwarzania balsamu z wosku pszczelego z carnaubą

Balsam z wosku pszczelego z woskiem carnauba

Naturalny balsam wykonany z wosku pszczelego i wosku carnauba chroni powierzchnie wapienne (Stucco Veneziano, Marmorino itp.) przed kwasami i brudem, ma działanie antystatyczne i utrzymuje powłokę otwartą na dyfuzję. Balsam nadaje się również do odświeżania drewnianych mebli.

Pełna deklaracja:

Wosk pszczeli, wosk carnauba i rozpuszczalniki węglowodorowe.

Sposób użycia:

Zapewnić dobrą wentylację podczas aplikacji, ponieważ rozpuszczalnik odparowuje. Sucha powłoka woskowa jest nieszkodliwa dla zdrowia. Nakładać za pomocą weneckiej pacy wygładzającej i po czasie odparowania wynoszącym 1/2 – 1 godzinę, wypolerować na wysoki połysk za pomocą ściereczki z mikrofibry lub maszyny polerskiej. W razie potrzeby można nałożyć więcej warstw, ale czas schnięcia wynosi do 8 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności.

Przechowywanie:

Chłód i mróz. Okres trwałości 5 lat w nieotwartym pojemniku.

Zużycie:

20 – 50 ml / m²

Waga właściwa:

ok. 0,8 kg / l

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Zawiera izoalkany C9-12. H226 Ciecz i pary są łatwopalne. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H413 Może działać szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić tytoniu. P241: Stosować przeciwwybuchowy sprzęt e